Terug naar het jaarverslag

Over het Ubbo Emmius Fonds

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) streeft naar een intensieve wisselwerking tussen universiteit en samenleving. Daarbij hoort een goed contact met oud-studenten (alumni), het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. We verwelkomen dan ook hun betrokkenheid bij en bijdragen aan onderwijs en onderzoek.

Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation (UEF) is in 1996 opgericht om de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit te vergroten en fondsen te werven voor onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Het UEF heeft een onafhankelijk  bestuur van alumni. Voorzitter is alumnus en CEO Unilever Paul Polman. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen bestuurs- of onkostenvergoedingen uit hoofde van hun functie bij ons fonds. We zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De werkzaamheden voor het UEF worden verricht door de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving worden gedragen door de universiteit en niet in mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent dat donaties aan ons fonds voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.

Werkwijze
Via het UEF wordt een groot aantal onderzoeks- en onderwijsprojecten aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen ondersteunt. We onderhouden daartoe nauwe contacten met faculteiten, reseachgroepen en individuele wetenschappers. Het bestuur van het UEF beslist jaarlijks over de richting van de fondsenwerving. Bij haar fondsenwerving richten we ons in het bijzonder op het verwezenlijken van bijzondere initiatieven die betrekking hebben op de maatschappelijke speerpunten van de RUG: Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. Het College van Bestuur van de universiteit, decanen en faculteitsbesturen zijn bepalend in de definitie van de projecten waarvoor fondsen worden geworven.

Voor de fondsenwerving zetten we verschillende methodes in, van crowdfunding en belcampagnes tot alumnikringen en individueel contact. De bestuurs- en kringleden spelen hierbij vaak een belangrijke rol: zij helpen ons deuren te openen die anders gesloten zouden blijven.

NAF
In de Verenigde Staten werkt het Ubbo Emmius Fonds nauw samen met the Netherlands America Foundation (NAF) in New York, via het Ubbo Emmius Fonds Friends Fund. Donaties zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar voor Amerikaanse belastingdienst. Ook kan het UEF gebruik maken van de diensten van het bureau van de NAF.