Terug naar het jaarverslag
KENGETALLEN (in €)20182017
Ontvangen 2.174.0961.977.357
Uitgekeerd1.614.9901.021.868
BALANS PER ULTIMO DATUM (in €)20182017
ACTIVA
Financiële vaste activa728.000330.965
Vorderingen en overlopende activa1.088.7961.439.380
Liquide Middelen3.361.8512.849.242
TOTAAL ACTIVA5.178.6474.619.587
PASSIVA
Continuïteitsreserve247.055237.990
Bestemmingsreserve2.478.7782.620.614
Bestemmingsfondsen2.452.7391.760.862
Kortlopende schulden75121
TOTAAL PASSIVA5.178.6474.619.587
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in€)20182017
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving1.316.9611.295.056
Baten uit nalatenschappen-43.188
Dividenden en rente857.135639.113
TOTAAL BATEN2.174.0961.977.357
LASTEN
Besteed aan doelstellingen1.614.9901.021.868
TOTAAL LASTEN1.614.9901.021.868
SALDO BATEN EN LASTEN559.106955.489
MUTATIES RESERVES (in €)20182017
Continuïteitsreserve9.06516.400
Bestemmingsreserve-141.836333.003
Bestemmingsfondsen691.877606.087
TOTAAL MUTATIES559.106955.489

Toelichting
Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. In de bovenstaande kengetallen wordt het Baten-lastenstelsel gehanteerd waarbij de baten in een jaar volledig (inclusief toekomstig te ontvangen bedragen) worden verantwoord, maar de lasten steeds in het jaar van besteding worden opgevoerd. Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de reserves.